Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.joannakruczek.com

I. Postanowienia Ogólne

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupu towarów poprzez Stronę Internetową marki joannakruczek.com prowadzoną za pośrednictwem domeny internetowej www.joannakruczek.com, w szczególności zasady rejestracji odwiedzających witrynę www.joannakruczek.com, zasady zamawiania, płatności i dostawy towaru oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej;

Sprzedawca – właściciel i administrator Strony Internetowej, „JOANNA KRUCZEK” z siedzibą przy ul. Porzeczkowa 27, 33-100 Tarnów, NIP : 5512378098, REGON : 142978365 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Strona Internetowa działająca pod domeną „www.joannakruczek.com” oraz wszystkimi zawartymi w niej subdomenami;

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które dokonały zamówienia poprzez Stronę Internetową;

Konto – profil przypisany Klientowi po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej;

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Klienta stanowiąca adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami);

Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 , z późn. zm.);

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225, tekst jednolity).

§3

Dokonanie rejestracji Konta lub zamówienia towaru poprzez Stronę Internetową jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta możliwa jest jedynie po akceptacji treści Regulaminu. Zaznaczając w oknie rejestracji opcję „akceptuję Regulamin” Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Klient niedokonujący rejestracji dokona zakupu towaru po uprzedniej akceptacji Regulaminu.

§4

Właścicielem Strony Internetowej i wydawcą Regulaminu jest Sprzedawca.

Adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy:

Joanna Kruczek
Porzeczkowa 27
33- 100 Tarnów
tel. +48 792 831 226

§5

Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem Strony Internetowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią.

§6

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do zakupów dokonywanych poprzez Stronę Internetową jedynie przez osoby będące Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§7

W przypadku zmiany Regulaminu, Klient zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie Internetowej.

II. Rejestracja Konta

§8

W celu dokonania zakupu w Sklepie, wymagane jest jednorazowe utworzenie indywidualnego Konta w procesie rejestracji na Stronie Internetowej lub dokonanie zakupów bezpośrednio z sekcji „Płatność i wysyłka” dodając towar do Koszyka. Dokonanie zakupów bezpośrednio z sekcji „Płatności i wysyłka” nie wiąże się z koniecznością rejestracji Konta Klienta.

§9

W procesie rejestracji Konta sugerowane jest wypełnienie przez użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Internetowej, w którym użytkownik podaje swój adres e-mail, który stanowi Login, dwukrotnie ustalone przez siebie hasło dla Konta,

imię
nazwisko
nr telefonu
nr telefonu komórkowego
aktualny adres
NIP (w przypadku przedsiębiorcy, jeśli nabycie następuje w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą).

§10

Po skutecznym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na Stronie Internetowej.

§11

Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sprzedawcy.

III. Ceny towarów

§12

Wszystkie towary prezentowane na Stronie Internetowej są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§13

Ceny towarów dostępnych na Stronie Internetowej podane są w złotych polskich i zawierają VAT. Sprzedawca nie pobiera opłat za wysyłkę towaru. Wszelkie dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską oraz Pocztę Polską.

§14

Wszystkie widoczne na stronie internetowej towary są dostępne. W przypadku braku dostępności towaru, każdorazowo na stronie internetowej w zakładce dotyczącej danego towaru pojawi się informacja o braku dostępności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towaru ze sprzedaży na każdym etapie procesu składania zamówienia przez Klienta jednakże najpóźniej do momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty nabycia przez Klienta określonego towaru.

IV. Formularz oferty i zawarcie umowy

§15

Towary prezentowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§16

W celu złożenia oferty nabycia, o której mowa powyżej, Klient wypełnia poprawnie i kompletnie formularz zamieszczony na Stronie Internetowej.

§17

W przypadku dostępności towaru opisanego w formularzu, Sprzedawca przesyła na wskazany w formularzu e-mail potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.

V. Formy płatności

§18

Klient dokonuje płatności w jednej z poniższych form:

  1. Gotówka – w przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta w siedzibie firmy Joanna Kruczek
  2. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku PKO BP 35 1020 4955 0000 7102 0205 0383
  3. Poprzez system transakcyjny PayPal. W przypadku braku konta w systemie transakcyjnym PayPal, Klient ma możliwość zapłaty za towar kartą kredytową
  4. Poprzez system transakcyjny PayU
  • 19

Wraz z towarem Sprzedawca dostarczy Klientowi paragon VAT. Na życzenie Klienta, Sprzedawca wystawi fakturę VAT.

VI. Sposób i czas dostawy

§20

Zakupiony towar zostanie wysłany do Klienta w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży i dokonania przez Klienta zapłaty ceny sprzedaży, pomijając przypadek towaru projektowanego na indywidualne zamówienie Klienta lub towaru, którego czas wykonania przekracza 14 dni roboczych.

§21

Towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.

§22

Jeżeli w chwili dostawy paczka posiada uszkodzenia, Klient ma prawo sporządzenia protokołu uszkodzeń i odmowy odbioru przesyłki.

VII. Reklamacje

§23

Warunki reklamacji reguluje Ustawa, co oznacza, iż Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia tamże przewidziane.

§24

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez Stronę Internetową w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Reklamacje można również składać osobiście pod adresem: ul. Porzeczkowa 27, pisemnie na adres: ul. Porzeczkowa 27, 33-100 Tarnów oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@joannakruczek.com. Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty odbioru przez Klienta zamówienia.

§25

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Stronę Internetową przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagają nadmiernych kosztów, w takim przypadku, a także gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo do żądania stosownego obniżenia ceny zakupionego towaru albo odstąpienia od umowy.

§26

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Właściciel Strony Internetowej zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

§27

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania towaru Klientowi pod warunkiem zawiadomienia Właściciela Strony Internetowej o wadzie przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Firma Joanna Kruczek nie uwzględnia reklamacji na urwane uszy torebki, ze względu na brak możliwości zweryfikowania stopnia obciążenia torebki przez klienta.    

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

§28

Na zasadach określonych w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może zrezygnować z towaru kupionego poprzez Stronę Internetową bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

§29

Zwracany towar razem z dowodem zakupu i oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona należna kwota prosimy odesłać na adres:

Joanna Kruczek
Ul. Porzeczkowa 27
33-100 Tarnów
tel. +48 792 831 226

§30

Strona Internetowa gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

§31

W przypadku gdy Klient zgłosi zasadne żądanie obniżenia ceny albo skutecznie odstąpi od umowy pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu, licząc od dnia uznania żądania bądź odstąpienia za zasadne lub skuteczne

§31A

Klient nie ma prawa odstąpić od umowy w sytuacji towarów dostosowywanych do jego potrzeb lub produkowanych na jego zamówienie, np modelu torby wykonywanej na indywidualne zamówienie.

IX. Ochrona Danych Osobowych

§32

Sprzedawca przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§33

Klient, w toku rejestracji lub dokonaniu zakupu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych oraz jego następców prawnych, danych osobowych Klienta poprzez zaznaczenie w trakcie rejestracji pola informującego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Klientem . Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością Strony Internetowej, wyrażenie przedmiotowej zgody nie jest obowiązkowe i nie warunkuje dostępu Klienta do Strony Internetowej. Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

§34

Klientowi przysługuje prawo swobodnego i nieograniczonego dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. Klient może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na ich przetwarzanie.

§35

Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta przez Klienta jeśli uzna, że dane podane przez Klienta w procesie rejestracji mogą być fikcyjne, nieprawdziwe lub należącymi do innej osoby, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia Klienta Strony Internetowej o zamiarze zablokowania możliwości korzystania ze Strony Internetowej z jednoczesnym wezwaniem do zaniechania naruszeń.

§36

Strona Internetowa nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta osobom trzecim, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji, bądź organów ścigania.

X. Postanowienia końcowe

§37

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.

§38

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

§40

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2016 r.